Čo budete ovládať po absolvovaní jednotlivých kurzov?
Aké znalosti (oblasť teórie) a schopnosti (oblasť praxe) získate?

Kurz: ZÁKLADY TVORBY HIER I., II.
Budete mať znalosti:

 • prostredia Kodu Game Lab.
 • zložitejších mechanizmov, ako sú napr. správy - schopnosť odosielať a prijímať ich.
 • o použití trojrozmerného súradnicového systému.

Nadobudnete schopnosti:

 • vytvárať zložité hry a aplikácie v jazyku Scratch.
 • vytvárať hry pre viacerých hráčov.
 • používať v hre zložitejšie fyzikálne koncepty, ako napríklad zrýchlenie.
 • naprogramovať ovládanie postáv.
 • vytvárať 3D hry pomocou programu Kodu Game Lab.
 • zostaviť model trojrozmerného sveta s vyšším stupňom náročnosti.
 • používať matematické funkcie na programovanie logiky hry.

Kurz: POČÍTAČOVÉ PROGRAMY A HRY I., II.
Budete mať znalosti:

 • pokročilejších príkazov jazyka Scratch, ako napr. vysielanie správy a klonovanie.
 • funkcií v prostredí Scratch a AppInventor.
 • prostredia Kodu Game Lab.

Nadobudnete schopnosti:

 • pracovať v prostredí Scratch a AppInventor.
 • vytvárať a navrhovať hry v jazyku Scratch.
 • vytvárať hry pre viac hráčov.
 • využívať fyziku v hrách, napr. pri programovaní skákania.
 • naprogramovať mobilné hry a aplikácie v prostredí AppInventor.
 • použiť pokročilé komponenty AppInventor, napr. krokomer, plátno, časovač, rozpoznávanie reči.
 • použiť aplikáciu, ktorá sa skladá z viacerých obrazoviek.
 • vytvoriť zložitú 3D hru v prostredí Kodu Game Lab.
 • používať pokročilé funkcie Kodu, ako napr. klonovanie a časovač.

Kurz: ÚVOD DO PROGRAMOVANIA V C# I., II.
Budete mať znalosti:

 • programovania v jazyku C# a prostredí visual Studio.
 • typového systému jazyka C#.
 • programovacích štruktúr jazyka C#.
 • základných a rozšírených dátových typov jazyka C#.
 • základných konceptov objektového programovania.
 • správneho využívania dedičnosti tried.
 • základov šifrovania.
 • základných typov hackingu.
 • základov práce v Unity.
 • jazyka C# pri tvorbe hier v Unity.

Nadobudnete schopnosti:

 • správne štruktúrovať kód.
 • vytvarat Windows aplikácie pomocou Windows Forms.
 • používať najrôznejšie komponenty vo Windows forms aplikáciách.
 • vytvárať jednoduché hry v jazyku C#.
 • vytvárať analýzy zadania a návrhu najvhodnejších riešení.
 • pracovať so zložkami, súbormi a obrázkami v jazyku C#.
 • navrhnúť jednoduchý šifrovací program.

Ak by ste mali ohľadom štúdia u nás akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať, emailom na info@codinggiants.sk alebo telefonicky na 0948103571.

Tím Coding Giants