Pravidlá súťaže

VÝHERCOVIA SÚŤAŽE link

Záznam zo žrebovania link

ÚPLNÉ OFICIÁLNE PRAVIDLÁ (ĎALEJ LEN "PRAVIDLÁ") SÚŤAŽE "KÓDUJ S OBRAMI"

Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže s názvom „Kóduj s obrami” (ďalej len „Súťaž“ ) je škola programovania Coding Giants, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Bober s.r.o., so sídlom Torysa 27, IČO: 52 750. Organizátor vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je podporiť záujem detí a mládeže o štúdium a prácu v oblasti informačných technológií a stimulácia logického a kreatívneho myslenia prostredníctvom programovania.

Čas a miesto konania súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky. Začiatok súťaže: 21.9.2022 o 18.00. Koniec súťaže: 5.10.2021 o 18.00.

Účasť v súťaži

 1. Účastník súťaže: Súťaž je určená žiakom a študentom sprostredkovateľa súťaže vo veku 7 až 19 rokov.
 2. Sprostredkovateľ súťaže: Súťaže sa môžu zúčastniť iba verejné a neverejné základné školy a stredné školy pôsobiace na Slovensku.
 3. Sprostredkovateľ súťaže vyhlasuje, že:
  • je vzdelávacia a výchovná inštitúcia zaoberajúca sa vzdelávaním a výchovou, na území Slovenskej republiky;
  • si prečítal obsah týchto pravidiel a súťaže sa zúčastňuje dobrovoľne;
  • súhlasí a prijíma podmienky súťaže a postup pri nárokovaní si ceny a jej prevzatia;
  • súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely účasti v súťaži;
 4. Zamestnanci a spolupracovníci organizátora sa nemôžu zúčastniť súťaže.
 5. Podmienkou zaradenia do žrebovania je uvedenie emailovej adresy účastníkom súťaže v súťažnom formulári.
 6. Zo súťaže budú vylúčené osoby, ktoré sa pokúsia nečestným spôsobom ovplyvniť výsledok súťaže.

Princíp súťaže

 1. Každý účastník súťaže, ktorý v čase konania súťaže spĺňa vek pre zaradenie do súťaže, môže v zmysle predchádzajúceho článku odoslať do súťaže/žrebovania elektronicky vyplnený súťažný formulár, kde uvedie aj emailovú adresu.
 2. Výherná emailová adresa, bude vyžrebovaná náhodne, z databázy všetkých prijatých emailových adries.
 3. Každú emailovú adresu je možné do súťaže prihlásiť iba jedenkrát. Duplicity, či viacnásobné odoslanie súťažného formulára s tou istou emailovou adresou bude zo súťaže vylúčené.

Ako sa prihlásiť do súťaže

 1. Organizátor zašle sprostredkovateľovi súťaže email s pozvánkou a možnosťou zapojiť sa do súťaže.
 2. Sprostredkovateľ súťaže, v prípade záujmu, postúpi odkaz na súťažný formulár žiakom a študentom svojej školy, napr. prostredníctvom učiteľa informatiky na hodinách informatiky.
 3. Súťažný formulár je možné otvoriť a vyplniť aj priamo na odkaze: https://forms.gle/k6LKZdSoLCqV7NHZ6
 4. Účastník súťaže, v prípade záujmu o účasť v súťaži, vyplní súťažný formulár a odošle ho do súťaže stlačením tlačidla “odoslať” na konci formulára

Zoznam cien

Vážime si každú snahu a záujem o programovanie. Do žrebovania budú zaradené všetky emailové adresy vyplnené a doručené do súťaže prostredníctvom súťažného formulára. (Databáza emailov bude očistená a budú z nej odstránené všetky prípadne duplicity, či viacnásobná registrácia tej istej emailovej adresy).

Vyžrebovaní podľa poradia získajú:

10. - 7. miesto - ponožky Dedoles
6. - 4. miesto - športový batoh Minecraft
3x 1. miesto, podľa vekovej kategórie:

 • veková kategória 7-9 rokov, mesačný kurz programovania Coding Giants “Základy tvorby hier, 5 lekcií” pre celú triedu žiaka príslušnej vyžrebovanej emailovej adresy
 • veková kategória 10-12 rokov, mesačný kurz programovania Coding Giants “Počítačové hry a programy, 5 lekcií”pre celú triedu žiaka príslušnej vyžrebovanej emailovej adresy
 • veková kategória 13-15 rokov, mesačný kurz programovania Coding Giants “Úvod do programovania, 5 lekcií”pre celú triedu žiaka príslušnej vyžrebovanej emailovej adresy

BONUSY

Každý účastník súťaže získa:

 • obrázky na pozadie, ktoré si môžeš stiahnúť do svojho počítača: Fortnite, World of Warcraft, a League of Legends
 • odkaz na webinár, kde si ukážeme riešenie súťažného kvízu a odpovede na jednotlivé otázky

Vyhlásenie víťazov

Coding Giants zverejní mená víťazov 6. októbra 2022.

Prevzatie výhier

Výhercovia jednotlivých cien budú kontaktovaní organizátorom prostredníctvom e-mailovej správy alebo telefonicky. Zoznam výhercov bude zverejnený na stránke https://www.codinggiants.sk/index.php/podujatia/sutaz a na FB a Instagrame organizátora. Výhry budú zaslaná priamo do škôl prostredníctvom doručovateľa. Kurzy pre výherné triedy budú organizované ONLINE. Účastníci a sprostredkovatelia súťaže účasťou v súťaži súhlasia so zaslaním fotodokumentácie o prevzatí ceny emailom na adresu info@codinggiants.sk.

Zodpovednosť

1. Nebezpečenstvo škody na vecných výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia.

2. Organizátor nie je zodpovedný za oneskorenie, prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené poštovou prepravou na adresu výhercu.

3. Zásielky sú počas poštovej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby.

Všeobecné ustanovenia

1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov alebo poskytnutia kompenzácie. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže.

2. Účastníci nemôžu požadovať peňažné plnenie výmenou za výhry v súťaži a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

3. Výhru je možné previesť na inú osobu len so súhlasom organizátora a na výhry zo súťaže neexistuje právny nárok.


4. Vstupom do súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať jej pravidlá.

5. Organizátor si vyhradzuje právo sporné prípady porušenia pravidiel súťaže posúdiť a prípadne vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý porušil tieto pravidlá a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.

6. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže svojou účasťou v súťaži, pričom tiež súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať.

Osobnostné práva a osobné údaje

1. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci a sprostredkovateľ súťaže v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytne v rámci súťaže, prevádzkovateľovi - organizátorovi, ako je uvedený v čl.1 týchto pravidiel súťaže za účelom vyhodnotenia súťaže a kontaktovania výhercov.

2. Účastník a sprostredkovateľ súťaže súhlasí s tým, že prevádzkovateľ môže osobné údaje účastníka a sprostredkovateľa súťaže zaznamenávať na nosiče informácií/do informačného systému. Účastník súťaže, ktorý poskytol svoje osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.

3. Účastník a sprostredkovateľ súťaže zapojením do súťaže potvrdí, že bol prevádzkovateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie zo strany prevádzkovateľa, podľa zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ poučuje účastníka a sprostredkovateľa súťaže, že poskytnutie požadovaných osobných údajov účastníka a sprostredkovateľa súťaže je dobrovoľné a účastník a sprostredkovateľ súťaže môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese prevádzkovateľa odvolať. Účastníkovi a sprostredkovateľovi súťaže prislúchajú všetky ostatné práva podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. v aktuálnom znení.

4. Ďalej účastník a sprostredkovateľ súťaže súhlasí s tým, že v médiách a propagačných a reklamných materiáloch môžu byť zverejňované aj zvukové a obrazové záznamy výhercov súťaže, bezplatne.

Pravidlá súťaže

Úplné oficiálne pravidlá súťaže v aktuálnom znení sú po celý čas konania súťaže k dispozícii na webovej stránke https://www.codinggiants.sk/index.php/podujatia/sutaz. Prípadné otázky je možné zaslať e-mailom na adresu info@codinggiants.sk. Ako "Predmet" uvádzajte názov súťaže "Kóduj s obrami" a odporúčame uvádzať aj svoje telefónne číslo pre prípadný telefonický kontakt.

Autorské práva

Všetky práva duševného vlastníctva súťaže má organizátor. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom porušovať práva duševného vlastníctva súťaže, najmä:

 • kopírovanie, upravovanie a elektronický prenos alebo distribúcia inými metódami súťaže alebo jej častí, ako aj jednotlivé práce a údaje, bez výslovného písomného súhlasu organizátora;
 • používanie súťaže spôsobom, ktorý je v rozpore s pravidlami súťaže.

V Toryse 19.9.2022
Bober s.r.o., so sídlom Torysa 27